Veelgestelde vragen

Hier staan de veelgestelde vragen en antwoorden van de meedenkavond. Klik op een vraag om het antwoord te tonen.

Duurzaamheid

Dit zullen we op een later moment bestuderen. Een duurzame energievoorziening is wel het uitgangspunt.

Er is nog geen keuze gemaakt voor houtbouw maar dit wordt wel steeds meer een gangbare oplossing, ook in Nederland. Er zijn steeds meer voorbeelden dat de hele woning, inclusief de constructie, in hout wordt uitgevoerd vanuit het bewuster omgaan met grondstoffen.

De woningen zullen in basis voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van energieverbruik. Mogelijk dat een deel van de woningen energieneutraal wordt gebouwd.

Er is steeds meer aandacht voor het zorgvuldiger gebruikt van schaarse grondstoffen. In dat verband zijn veel partijen bezig met bouw van woningen in hout. Wij willen deze mogelijkheid ook meenemen in de plannen voor een duurzame woonwijk.

Dat weten we op dit moment nog niet. Er zal in ieder geval sprake van zijn een duurzame energievoorziening.

Als gevolg van de wettelijke eisen t.a.v. duurzaamheid is de verwachting dat er standaard zeker zonnepanelen op de woningen worden geïnstalleerd.

Montfoort kent geen treinstation. Daardoor blijven de bewoners voor hun mobiliteit voornamelijk afhankelijk van autovervoer. De auto kan dan ook niet volledig worden weggedacht in de plannen. Wel kunnen er allerlei concepten voor een autoluwe wijk worden bedacht, waarbij de auto op afstand van de woning wordt geparkeerd en de openbare ruimte in de nieuwe wijk het domein wordt van fietsers en voetgangers.

De huidige normen gaan uit van woningen die comfortabel en in basis al energiezuinig zijn. Mogelijk dat (een deel van) de woningen qua energie zelfvoorzienend kunnen zijn. Het is echter ook van belang dat veel woningen in het betaalbare segment worden gerealiseerd. Het zelfvoorzienend maken van de woning kan hier spanning op geven.

Ja, alle woningen zullen gasloos worden.

Groen/omgeving

Dit valt niet onder de elders genoemde planschaderegeling. Wellicht kunnen er aanvullende maatregelen worden getroffen om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Vrij uitzicht kan niet worden gegarandeerd. Wel kan worden gezocht naar mogelijkheden om recreatieve routes door het plangebied te projecteren met zicht op het open landschap of de nieuwe bebouwing op enige afstand van De Bleek te projecteren met ruimte voor een parkachtige inrichting parallel aan de Bleek. Ter compensatie van het verloren zicht op het weidegebied.

De nieuwe bebouwing legt onmiskenbaar een claim op de ‘groene ruimte’. Reden om een goede landschappelijke overgang te maken tussen stad en land en voldoende groen op te nemen in de nieuwe wijk.

In wezen vormt de bestaande beplanting langs de Tiendweg de groene overgang. De term ‘hoogbouw’ wordt officieel gebruikt voor flats en woontorens vanaf vijf verdiepingen. Als er op de locatie aan De Bleek al appartementengebouwen worden toegepast, dan zal de bouwhoogte incidenteel maximaal 5 bouwlagen hoog zijn.

Wij houden rekening met de bestaande bedrijven. Wij verwachten dat het niet nodig is om vergunningen van bestaande bedrijven te beperken of bedrijven te verplaatsen.

Een flora en fauna onderzoek zal op korte termijn worden uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Zolang er behoefte blijft aan nieuwe woningen, zal hiervoor ruimte benodigd zijn. Thans is het landelijke beleid er op gericht hiervoor zoveel mogelijk binnenstedelijke locaties aan te wijzen. Als die ruimte er niet is wordt ook omgekeken naar locaties op de overgang van stad naar land. Vanzelfsprekend met respect voor de waarden van het open landschap.

Met stichting De Molen is nog geen overleg gevoerd met betrekking tot de planontwikkeling. De voorwaarden behorend bij de molenbiotoop zijn ons bekend en hiermee zullen wij rekening moeten houden bij de uitwerking van de plannen.

Het waterschap is op dit moment nog niet actief betrokken. Uiteraard is dit een belangrijke stakeholder bij de uitwerking van de plannen. In dat kader zal het waterschap ook zeker bij de planvorming worden betrokken.

Indien woningeigenaren menen dat zij financiële schade leiden als gevolg van de planontwikkeling is er een mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen indien het bestemmingsplan is vastgesteld. Er wordt dan door een deskundige bepaald of en zo ja hoe hoog deze schade is. Hierbij wordt opgemerkt dat er wel sprake is van een normaal eigen risico dat in mindering zal worden gebracht op deze schade.

Bij vergelijkbare ontwikkelingen wordt gemiddeld 15% van de oppervlakte van het plangebied gereserveerd voor groen. Deze reservering biedt kansen om natuur binnen de wijk te creeren. In het vervolg van de planvorming zal duidelijk worden welk karakter aan het groen kan worden meegegeven.

Wij houden er nu wel rekening met dat de grond nog moet worden opgehoogd/voorbelast. Hoe precies daar moet nog nader onderzoek naar worden gedaan.

Deze boerderij valt buiten het plangebied.

Het is de intentie om nieuwe recreatieve routes te creëren, om en door de nieuwe wijk. De groen/blauwe zone vormt daarin een belangrijke schakel.

Indien uit onderzoek blijkt dat de woningbouwlocatie een te hoge geluidsbelasting kent dan zullen hiervoor maatregelen worden ontworpen. Dit zou een geluidscherm kunnen zijn maar hier denken we nu zelf niet direct aan.

Planning/procedures

De gemeenteraad heeft bepaald dat er naast 30% sociale huur ook 25% betaalbare woningen moeten komen met een V.O.N. prijs <NHG grens.

Daar wordt niet specifiek naar gekeken bij de toewijzing. De starterswoningen zullen wel ontworpen worden voor de doelgroep. Indien dat aansluit bij uw woonwensen kunt u zich voor deze woningen inschrijven.

De woningen die we hier willen bouwen voorzien in een behoefte voor de langere termijn. Er zal gefaseerd worden gebouwd. De totale doorlooptijd zal daarom langer zijn dan 5 jaar. Eventuele overlast zal dan ook niet continue zijn maar afhankelijk van de fasering.

Nee iedereen kan hieraan meedoen. We adviseren u de websites en de lokale media in de gaten te houden voor het vervolg.

Dergelijk voorzieningen zijn eerder op hun plaats centraal in de bebouwde kom, bijvoorbeeld in het Stadspark.

Het klopt dat er in de nieuwe Omgevingswet meer aandacht is voor participatie. In de gemeente Montfoort hechten wij echter ook zonder deze verplichting van de wet aan een grote mate van betrokkenheid van de inwoners. U zou kunnen zeggen dat wij hier dus op vooruit lopen.

De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt op basis van een grondige analyse van alle kansen en risico’s. Bij die keuze hebben, naast de impact op het landschap,  veel aspecten een rol gespeeld.

Wanneer u via het reactie formulier op de website een verzoek voor een gesprek mailt dan nemen we contact met u op

Gezien de omvang van de wijk ligt het voor de hand dat de wijk gefaseerd ontwikkeld wordt. Het is zeker mogelijk dat De Bleek en Doeldijk gedeeltelijk gelijk op gaan.

De gemeenteraad heeft in het woningbouwprogramma vastgelegd welke segmenten er gebouwd gaan worden. 30% van te bouwen woningen wordt sociale huur, 25% van de woningen in het betaalbare segment (koop of midden huur) gerealiseerd en 45% in het duurdere koopsegment.

Met woningen in deze wijk willen wij veel verschillende mensen een kans bieden op een woning, waaronder mensen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. De wijk is dus niet uitsluitend bedoeld voor ‘starters’.

Uit onderzoek zal moeten blijken welke parkeernormen hier gehanteerd moeten worden. Dit is mede afhankelijk van de woningtypen.

 

Het aantal woningen is nog niet bepaald.

 

Wij verwachten in het tweede deel van de participatie meer over de woningen te kunnen vertellen. Heeft u suggesties over voor wie we wat zouden kunnen bouwen dan graag!

De marktpartijen hebben voor het overgrote deel van de gronden opties. De overige gronden moeten nog worden verworven. De gemeenteraad heeft een voorkeursrecht gevestigd op deze gronden om speculatie met deze grond te voorkomen.

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat minimaal 30% in het sociale huursegment wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt minimaal 25% in het betaalbare segment gerealiseerd. De overige woningen zijn vrije sectorwoningen.

Wij gaan op dit moment uit van uitsluitend woningen. Deze zullen gebruik maken van de reeds bestaande voorzieningen.

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat er minimaal 30% sociale woningbouw komt. Mogelijk dat daar bovenop nog huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd zullen worden. De overige woningen zijn koopwoningen waarvan 25% in het betaalbare segment.

De exacte verdeling moet nog worden uitgewerkt maar er komt in ieder geval 30% sociale huur en 25% betaalbaar.

De exacte verdeling moet nog worden uitgewerkt maar er komt in ieder geval 30% sociale huur en 25% betaalbaar.

Dat is van vele factoren afhankelijk maar zoals we er nu naar kijken verwachten wij dat er in 2024 gestart kan worden met de bouw van de 1e woningen.

Dat kunnen wij nu nog niet aangeven. Dit is onderdeel van de verdere uitwerking.

Wij zullen deze mogelijkheid verder onderzoeken in de planvorming.

Daar kunnen we nu nog geen toezeggingen over doen. Indien u een concreet initiatief of idee heeft nodigen wij u graag uit dit met ons te delen zodat we kunnen beoordelen of dit in te passen is in de plannen.

Daar kunnen we nu nog geen toezeggingen over doen. Indien u een concreet initiatief of idee heeft nodigen wij u graag uit dit met ons te delen zodat we kunnen beoordelen of dit in te passen is in de plannen.

De intentie is op beide locaties te bouwen

Ja in de plannen willen wij ook woningen en appartementen realiseren voor mensen die behoefte hebben aan een meer levensloopbestendige woning.

Er komen in het plan ook gelijkvloerse woningen/appartementen die geschikt zijn voor mensen met een beperking.

Ja, er worden ook woningen met garage gerealiseerd voor de doorstroom doelgroep.

Onze inzet is om een diversiteit aan woningtypen gerealiseerd worden die voorziet in de vraag.

Bij vergelijkbare ontwikkelingen wordt gemiddeld 10% van de oppervlakte van het plangebied gereserveerd voor water en 15% voor groen. Met deze reservering wordt ruimte gecreëerd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Daar gaan wij nu niet vanuit.

Het is ons niet bekend of daar plannen voor zijn.

Dat is nog niet in detail vastgelegd en afhankelijk van het model dat de voorkeur geniet. In model-1ergens is de knik van de weg ongeveer tussen nummer 19 en 21 en in Model-2  recht tegenover Wulverhorst.

De Bleek is een naam die min of meer vanzelf is ontstaan in de afgelopen jaren en die direct duidelijk maakt waar de locatie is gelegen. Suggesties voor namen voor het project zien wij graag tegemoet.

Uit de stedenbouwkundige analyse zijn 4 kansrijke locaties voor Montfoort naar voren gekomen Daar zitten geen locaties tussen Montfoort en Linschoten bij. Het rapport is in te zien op de gemeentelijke website.

De Tiendweg  ligt op de plaats waar de ontginningen van het veen vanaf het historische Oudewater en vanaf de Bloklandse Dijk elkaar ontmoeten. Door die grens te respecteren word recht gedaan aan de historische betekenis ervan.

We verwachten eind februari een volgende bijeenkomst te plannen.

 

De gemeenteraad heeft koopwoningen met een V.O.N. prijs tot de NHG grens (ca. € 350.000,-) bestempeld als betaalbaar met daarbij tevens de kanttekening dat er ook woningen met lagere prijzen beschikbaar moeten komen. Daarnaast wordt 30% van de woningen die wordt gebouwd een sociale huurwoning (E 763,47, prijspeil 2022) en 25% betaalbare koopwoning tot de NHG grens/huurprijs tot E1.000.

We hebben extra woningen nodig om de vitaliteit van de kernen te behouden. Dat gaat helaas gepaard met het offeren van ruimte buiten de bestaande contouren.

De exacte verdeling moet nog worden uitgewerkt maar er komt in ieder geval 30% sociale huur en 25% betaalbaar.

Als eigenaren de grond niet willen verkopen en die grond is nodig voor de planontwikkeling dan zou de gemeente in het uiterste geval over kunnen gaan tot onteigening. Uiteraard is dat niet de inzet en zal worden getracht met de betreffende grondeigenaren overeenstemming te bereiken.

 

Dat is van vele factoren afhankelijk maar zoals we er nu naar kijken verwachten wij dat er in 2024 gestart kan worden met de bouw van de 1e woningen.

Helaas kunnen we nu geen kans op succes geven. Onze gezamenlijke inspanningen zijn er echter op gericht om op een zorgvuldige manier zo snel mogelijk woningen te realiseren op deze locatie.

Het plan ligt nog niet vast. Er worden inderdaad wel al onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op het bestemmingsplan etc. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over bodemonderzoek of onderzoek naar flora en fauna. Het kan dus voorkomen dat u buiten al activiteiten waarneemt.

De gemeenteraad heeft bepaald dat er naast 30% sociale huur ook 25% betaalbare woningen moeten komen met een V.O.N. prijs <NHG grens.

Ja in de plannen willen wij ook woningen en appartementen realiseren voor mensen die behoefte hebben aan een meer levensloopbestendige woning. De exacte hoeveelheid is nog niet bepaald.

De gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat 25% van de woningen in het betaalbare segment gerealiseerd moet worden. Hierdoor wordt een substantieel aantal woningen bereikbaar voor starters op de woningmarkt.

Bij de situering van de seniorenwoningen zullen wij ook rekening houden met de bereikbaarheid en afstand tot de voorzieningen.

De gemeenteraad heeft de locaties aangewezen voor woningbouw. Een groot deel van de grond is in eigendom of onder optie van de marktpartijen waarmee de gemeente samenwerkt. Daarnaast heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op de grond in het plangebied. Indien een eigenaar de grond wil verkopen moet deze eerst aan de gemeente worden aangeboden.

Dat hebben we nu nog niet bepaald. Tijdens de volgende meedenkavonden willen wij wel graag de meningen peilen t.a.v. woningtypen, architectuur etc.

Verkeer

De Tiendweg blijft zijn oorspronkelijk karkater behouden en zal mogelijk onderdeel worden van een recreatieve route door en om de nieuwe wijk. Voor de indeling en vormgeving van de eerste strook parallel aan De Bleek kunnen verschillende oplossingen worden bedacht, bebouwd of juist groen. Onderzoek zal uitwijzen of de parellelweg hierin kan worden geintegreerd.

Het voetpad langs de Bleek is onderdeel van de Beneden Kerkweg, die vroeger door het veen de enige verbinding vormde tussen Montfoort en Blokland. Door deze route te handhaven wordt recht gedaan aan de historische betekenis ervan.

De Beneden Kerkweg is van oudsher een verbinding tussen Blokland en de vesting van Montfoort. Van oorsprong lag deze weg vrij in het landschap. Met het oprukken van de bebouwing tot aan de Bleek is dit karakter al teloor gegaan. De nieuwe wijk zal voor het autoverkeer zeker op 2 á 3 punten op De Bleek worden aangesloten.

Nader verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen hoe de nieuwe wijk het beste op het omliggende wegennet kan worden aangesloten en wat dit betekent voor de verkeersdruk op de bestaande wegen.

Corona heeft aangetoond dat ‘thuiswerken’ een reële mogelijkheid is. De filedruk is daarmee drastisch afgenomen. Door in de nieuwe woningen ruimte voor thuiswerken te implementeren kan deze tendens worden gestimuleerd.

Vanzelfsprekend krijgt de omgeving de gelegenheid om mee te denken. Nader verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen hoe de nieuwe wijk het beste op het omliggende wegennet kan worden aangesloten en wat dit betekent voor de verkeersdruk op de bestaande wegen.

Er zijn wettelijke grenzen voor geluidsoverlast en andere milieu hinder. Wij zullen ons aan die regels houden voor de nieuwe woonwijk.

Met deze factoren wordt rekening gehouden in de verkeersberekeningen.

Dat is geen optie. De provincie staat geen nieuwe aansluitingen toe op de weg.

Dat is de moeite waard om te onderzoeken, maar dit valt enigszins buiten de reikwijdte van de planvorming voor De Bleek.

Het is niet onze intentie om het bedrijf te verplaatsen. Er zijn meer zorgen geuit over de verkeersveiligheid i.v.m. laden en lossen. Daarover zijn vorig jaar afspraken gemaakt met het bedrijf. De gemeente zal erop toezien dat die afspraken ook nagekomen worden.

Dat betekent dat er niet meteen al een nieuwe aansluiting op Willeskop hoeft te komen, maar pas zodra het plangebied bijvoorbeeld voor een derde of de helft gevuld is. In de eerste fase van het plan kunnen we dus nog gebruik maken van de bestaande wegen.

Vooralsnog zijn er geen plannen om de inrichting van De Bleek te wijzigen. In die zin blijft de parkeermogelijkheid bestaan.

Die moeten op een verantwoorde wijze worden afgewikkeld op het omliggende wegennet. Nader onderzoek moet uitwijzen welke oplossing het meest verkeersveilig is en de minste overlast bezorgd.

Vooralsnog wordt ingezet op de afwikkeling van het verkeer naar het noorden in de richting van Willeskop, hetzij over De Bleek of via een nieuwe aansluiting op de N228. Nader onderzoek moet uitwijzen welke oplossiing de beste is.

De Bleek blijft in ieder geval als ontsluitingsroute voor de bestaande wijken gehandhaafd. Nader verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe wijk of delen daarvan ook op De Bleek kunnen worden aangesloten.

Woningbouwprogramma

De gemeenteraad heeft bepaald dat het gaat om woningen met een V.O.N. prijs tot de Nationale Hypotheek Garantie grens, dat is op dit moment ca. € 350.000,-. Daarnaast moeten er ook woningen gebouwd worden die qua prijs ruim onder deze grens liggen.

De exacte wijze van toedeling staat nog niet vast. Wij kunnen u hierover in een later stadium nader informeren.

In een schetsend onderzoek zal worden bepaald hoe hier vanuit een ruimtelijk perspectief het beste mee kan worden omgegaan.

De exacte wijze van toedeling staat nog niet vast. Wij kunnen u hierover in een later stadium nader informeren.

Over het algemeen zal de bebouwing bestaan uit twee bouwlagen plus een kap, met hier en daar appartementenbebouwing van 4 bouwlagen en incidenteel een bebouwingsaccent van 6 bouwlagen.

Voor vergelijkbare uitbreidingswijken worden bebouwingsdichtheden gehanteerd van 25-35 woningen per hectare. Een en ander afhankelijk van het soort woningen of de mate waarin gestapelde bebouwing wordt gerealiseerd. De belendende wijk kent een dichtheid van circa 30 woningen per hectare.

In dit stadium van de planvorming zijn de locaties voor appartementengebouwen nog niet vast gelegd. De afstand tot bestaande bebouwing hangt mede samen met de hoogte van de nieuwbouw. Vooralsnog ligt het voor de hand om hogere bebouwing eerder op de grens met het landschap te projecteren dan langs De Bleek.

Voor een koopwoning hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woningnet, wel voor een sociale huurwoning.

De locaties zijn niet uitsluitend voor inwoners van Montfoort bedoeld. Wel zijn er sinds kort mogelijkheden om inwoners van een gemeente voorrang te verlenen bij toewijzing van woningen. De gemeente onderzoekt nog in hoeverre dit in deze projecten wens

Ja de locaties zijn niet uitsluitend voor inwoners van Montfoort bedoeld. Wel zijn er sinds kort mogelijkheden om inwoners van een gemeente voorrang te verlenen bij toewijzing van woningen. De gemeente onderzoekt nog in hoeverre dit in deze projecten wenselijk en mogelijk is.

Dat is van vele factoren afhankelijk maar zoals we er nu naar kijken verwachten wij dat de 1e woningen in 2023 in verkoop gaan.

Ja het is zeker de bedoeling om ook grondgebonden starterswoningen aan te bieden. Wij vinden het daarbij wel belangrijk dat de woning past bij de situatie van een starter.

De exacte wijze van toedeling staat nog niet vast. We gaan onderzoeken in hoeverre dergelijke regelingen onderdeel kunnen zijn van de toewijzing.

Ook in Montfoort wordt gewerkt aan een doelgroepenverordening.

Voor een dergelijke locatie is een aantal van 20-25 woningen per hectare een gebruikelijk aantal. Bij 20 hectare betekent dit ruim 400 woningen. Op dit moment is er nog geen onderverdeling naar typen, in een volgende bijeenkomst verwachten wij daarover meer informatie te kunnen geven.

De exacte wijze van toedeling staat nog niet vast. Wij kunnen u hierover in een later stadium nader informeren.

Vanuit een stedenbouwkundige optiek zijn enkele bebouwingsaccenten met een bouwhoogte van 6 bouwlagen voorstelbaar. Dit hangt samen met de afstand tot de bestaande bebouwing en is afhankelijk van de beperkingen uitgaande van de Molenbiotoop.

Er is geen eenduidige definitie maar wij bedoelen met een starter iemand die zelfstandig actief wordt op de woningmarkt, dat kan zowel in de huur als in de koop zijn. Dat kunnen jongeren zijn, maar ook anderen die voor het eerst kopen of huren.

Bij de positionering van gestapelde bebouwing wordt voldoende afstand ten opzichte van bestaande bebouwing in acht genomen. Een en ander afhankelijk van de hoogte van de nieuwbouw. De bouwhoogte van beneden-bovenwoningen bijvoorbeeld, bedraagt 2 bouwlagen plus een kap. Dat is vergelijkbaar met een reguliere rijwoning.

Er zijn geen afspraken over een jaarlijks programma maar het is zeker ook in het belang van de projectontwikkelaar om de voortgang erin te houden.

Daar zijn geen afspraken over gemaakt. Het bouwen van appartementen hoort zeker tot de mogelijkheden. De bouwhoogte zal worden afgestemd op de omgeving en is mede afhankelijk van de afstand tot bestaande bebouwing.