Geïnteresseerd in de woningen? Meld je aan als belangstellende via nieuwbouw-debleek.nl

Inloopavond De Bleek druk bezocht

Op woensdag 21 juni kwamen ruim 120 belangstellenden langs tijdens de inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan voor De Bleek fase 1. Zij konden het ontwerp bestemmingsplan (PDF) inzien en het stedenbouwkundig plan (concept; PDF) dat er nu ligt bekijken. Beide documenten bevatten ook de planning zoals deze nu is.
Daarnaast konden bezoekers bij deze gelegenheid vragen stellen aan de aanwezige experts van de gemeente en de projectontwikkelaars.

Ontwerp bestemmingsplan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 16 juni 2023 acht weken, dus tot en met 10 augustus 2023 ter inzage. Tijdens deze periode staat het iedereen vrij om een zienswijze in te dienen bij gemeente Montfoort. Het ontwerp bestemmingsplan is online in te zien via Overheid.nl. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort.

Zie voor meer informatie de webpagina van gemeente Montfoort: https://www.montfoort.nl/Alle_onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Projecten/Uitbreidingslocatie_De_Bleek_Montfoort

AANKONDIGING GEMEENTE MONTFOORT: inloopavond ontwerp bestemmingplan De Bleek fase 1

Op woensdag 21 juni van 16:30 tot 19:00 uur organiseert gemeente Montfoort een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan voor uitbreidingslocatie De Bleek fase 1. U bent dan van harte welkom in het Huis van Montfoort om uw vragen te stellen.

Wat kunt u verwachten op 21 juni

Op 21 juni willen we u het ontwerp bestemmingsplan laten zien en u de mogelijkheid geven om de vragen die u heeft te stellen aan de aanwezige deskundigen. Die vragen kunnen gaan over het ontwerp bestemmingsplan zelf, maar ook over de bijbehorende procedure of over de vervolgplanning van De Bleek. U kunt op 21 juni tussen 16:30 en 19:00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. Tijdens deze inloopavond kunnen we nog geen informatie geven over nieuwbouwwoningen of over prijzen van nieuwbouwwoningen. Die informatie verwachten we pas begin volgend jaar te kunnen geven.

Wat is er al gedaan?

In 2020 is gestart met dit project. De gemeenteraad heeft dit gebied in 2020 aangewezen als één van de uitbreidingslocaties voor woningbouw. Vervolgens heeft de raad in 2021 besloten om deze locatie als eerste uit te werken. De gemeente heeft dit gedaan samen met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In 2022 is een participatietraject doorlopen. Er zijn drie openbare informatiebijeenkomsten geweest, zowel digitaal als fysiek. Daarnaast is samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Het programma van eisen voor De Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp bestemmingsplan De Bleek fase 1 is nu de volgende stap in dit project.

Fase 1 De Bleek

Provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek. In deze fase worden ongeveer 200 woningen gerealiseerd. De woningen komen in het zuidelijk deel van het plangebied, bij de Tiendweg. Het ontwerp bestemmingsplan gaat dus over de eerste fase van De Bleek.

Zie ook de publicatie op de website van gemeente Montfoort: https://www.montfoort.nl/

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het projectteam via debleek@montfoort.nl of tel.: 0348 476400.

Medewerking van provincie Utrecht voor de realisatie van 200 woningen in De Bleek

Montfoort, 23 februari 2023 – Gemeente Montfoort krijgt medewerking van de provincie Utrecht om de eerste 200 nieuwbouwwoningen in plan De Bleek te gaan realiseren. 

Participatie De Bleek

De locatie De Bleek is door de gemeenteraad van Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Eind 2021 hebben de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkelingen en Bunnik Projekten een participatietraject opgestart. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden meedenken over de plannen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest: 18 januari (online), 10 maart (online) en 5 juli (fysiek). Bekijk hieronder de filmpjes van de plannen die bij de verschillende bijeenkomsten zijn getoond. Alle reacties zijn verwerkt in de veelgestelde vragen.

Derde meedenkbijeenkomst op dinsdag 5 juli 2022

Tijdens de bijeenkomst heeft de stedenbouwkundige het uitgewerkte stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dit plan is de basis voor de verdere procedures. In het filmpje wordt dit plan uitgelegd. De nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer Rob Jonkers, benadrukte het belang van woningbouw op deze locatie voor de gemeente Montfoort. Er zijn twee bijeenkomsten geweest met in totaal ca. 110 bezoekers. Zij konden bij de informatietafels vragen te stellen aan de gemeente, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige.

Tweede meedenkavond over de ontwikkeling van De Bleek op 10 maart 2022

Donderdag 10 maart was de tweede meedenkavond over de plannen voor nieuwbouw op De Bleek. Het stedenbouwkundig plan is gepresenteerd in een video die u hiernaast ziet. Er was veel ruimte voor vragen van buurtbewoners. Die zijn beantwoord door de gemeente, de stedenbouwkundige en de ontwikkelende partijen. De antwoorden zijn verwerkt in de lijst met veelgestelde vragen op deze website. 

Eerste meedenkavond over de ontwikkeling van De Bleek op 18 januari 2022

De online meedenkbijeenkomst van 18 januari was bedoeld om ideeën en aandachtspunten op te halen vanuit de omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Deze ideeën zijn meegenomen in de planvorming. De bijeenkomst was online. Via de chat en een reactieformulier konden reacties worden ingestuurd. Deze staan in de veelgestelde vragen. Hier staan ook de antwoorden van gemeente, projectontwikkelaars en de stedenbouwkundige bij vermeldt.

Introductie

De locatie De Bleek is door de  gemeenteraad van Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Eind 2021 hebben de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Bunnik Projekten samen met de gemeente Montfoort een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. Een participatietraject, waarbij omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, is inmiddels gestart. Zo komen wij te weten wat voor u belangrijke aandachtspunten binnen de gebiedsontwikkeling zijn en welke zorgen en ideeën u mogelijk heeft. We gaan graag met u in gesprek! Op dinsdag 18 januari 2022 heeft de eerste  (online i.v.m. corona) meedenkavond plaats gevonden. Het videoverslag staat op deze pagina. De 2e participatiebijeenkomst zal eind februari 2022 plaatsvinden.

Derde meedenkbijeenkomst op dinsdag 5 juli 2022

Tijdens de bijeenkomst heeft de stedenbouwkundige het uitgewerkte stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dit plan is de basis voor de verdere procedures. In het filmpje wordt dit plan uitgelegd. De nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer Rob Jonkers, benadrukte het belang van woningbouw op deze locatie voor de gemeente Montfoort. Er zijn twee bijeenkomsten geweest met in totaal ca. 110 bezoekers. Zij konden bij de informatietafels vragen te stellen aan de gemeente, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige.

Reactieformulier

Participatie

De ontwikkelaars en de gemeente hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tijdens het participatietraject konden omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden hun inbreng delen. Er waren diverse mogelijkheden om dit te doen. Zo kunt u deelnemen aan de participatiebijeenkomsten, een persoonlijk gesprek inplannen met de projectmanager of uw inbreng mailen via: contact@wonenindebleek.nl.

Er is ook een klankbordgroep voor De Bleek. Bekijk hier de verslagen.

Besluitvormingsfase

Het project komt nu in de besluitvormingsfase. Informatie hierover volgt via deze website van de gemeente Montfoort. 

Download hier een uitleg van de gemeentelijke bestemmingsplanprocedures (pdf-bestand)